Bulgaria wants you logo
Rotating arrow icon

This profile is deactivated.
Do you want to reactivate your profile?

You will receive an activation email

Work in Bulgaria?
19 Moskovska Str., Sofia

DSK Bank

Sofia

Стажантска програма ДСК Старт в кариерата ( Банки, Кредитиране )

Job description

Ако и ти искаш да станеш част от нашия екип, кандидатствай в някое от звената ни в Централно управление:

• Дирекция Развитие на продукти и ценообразуване - "Частно банкиране и заможни клиенти" гр. София;
• Дирекция "Доставки" - гр. София;
• Управление "Проблемни вземания от бизнес клиенти и лизинг"- гр. София;
• Дирекция "Счетоводни операции" - гр. София;
• Отдел "Подпомагане на продажбите, изграждане и развиване на умения"- гр. София;
• Дирекция "Администриране, тестване и приемане на ИТ системи"
- Linux екип - гр. София
- Windows екип – гр. София, гр. Варна, гр. Благоевград
• Проект OTP Lab (Управление Електронни продажби и развитие) – гр. София;
• Дирекция „Административни Дейности в ЦУ“Отдел „Архив“ – гр. София;
• Отдел „Съдебни действия по проблемни ипотечни кредити“ към Управление „Събиране на вземания от физически лица“ – гр. София;
• Дирекция „Проекти за управление на риска“ - гр. София;
• Дирекция „Електронни продажби“ – гр. София;
• Отдел „Входящи валутни преводи“ към Управление „Банкови операции“ –гр. София;
• Отдел „Правна работа в поделенията“ – гр. София, гр. Плевен и гр. Благоевград.

и се запознай със света на модерните банки!

Requirements for the position

• Студенти, независимо от формата им на обучение, в т.ч. учащи във висши учебни заведения в чужбина;
• Студенти от първи до четвърти курс от бакалавърската си степен на образование за Централно управление;
• Студенти минимум втори курс от бакалавърската си степен на образование за Клонова мрежа;
• Студенти в процес на придобиване на магистърска степен;
• Студенти, които се дипломират в същата година;
• Задължително условие за всички кандидати е да познават добре MS Office;
• Необходимо е учебната сфера на кандидатите да съвпада или да се доближава с тази на звеното, за което кандидатстват;
• Препоръчително, но не задължително условие е кандидатите да владеят английски език.

Top companies

More companies