Bulgaria wants you logo
Rotating arrow icon

This profile is deactivated.
Do you want to reactivate your profile?

You will receive an activation email

Work in Bulgaria?
19 Moskovska Str., Sofia

DSK Bank

Sofia

Стажантска програма ДСК Старт в кариерата ( Банки, Кредитиране )

Job description

Ако и ти искаш да станеш част от нашия екип, кандидатствай в някое от звената ни в Централно управление:

 • Направление „Дигитална трансформация
 • Управление „Управление на активите и пасивите;
 • Дирекция „Съдебно събиране на вземания;
 • Дирекция „Централизирани процеси по събиране на вземания
 • Дирекция Администриране, тестване и приемане на ИТ системи
 • Дирекция „Управление на проекти
 • Дирекция „Централен БЕК офис, Екип „Проекти
 • Дирекция „Обслужване на място на вътрешните потребители, ИТ и операции;
 • Отдел „Предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма;
 • Отдел „Агробизнес;
 • Дирекция „Малък бизнес
 • Отдел Сигурност на банковата дейност и взаимодействие с държавните органи;
 • Дирекция „Информационна сигурност;
 • Дирекция Развитие на продукти и ценообразуване за заможни клиенти;
 • Отдел „Архивистика и документалистика;
 • Отдел „Дигитални иновации;
 • Дирекция „Доставки;
 • Дирекция „Разходи, дълготрайни активи и данъци, Управление Счетоводство;
 • Управление „Контролинг и управление на капитала.

и се запознай със света на модерните банки!

Requirements for the position

• Студенти, независимо от формата им на обучение, в т.ч. учащи във висши учебни заведения в чужбина;
• Студенти от първи до четвърти курс от бакалавърската си степен на образование за Централно управление;
• Студенти минимум втори курс от бакалавърската си степен на образование за Клонова мрежа;
• Студенти в процес на придобиване на магистърска степен;
• Студенти, които се дипломират в същата година;
• Задължително условие за всички кандидати е да познават добре MS Office;
• Необходимо е учебната сфера на кандидатите да съвпада или да се доближава с тази на звеното, за което кандидатстват;
• Препоръчително, но не задължително условие е кандидатите да владеят английски език.

Top companies

More companies