Завръщане в България

Как да възстановя здравноосигурителните си права след завръщане в България?

За да възстановите здравноосигурителните си права и задължения при връщане в България, подайте Заявление за връщане в страната. Със заявлението трябва да представите и документи, доказващи че сте били в чужбина повече от 183 дни през една календарна година. Такива документи могат да бъдат, например: копие от паспорт; удостоверение от областна дирекция на полицията; документ, издаден от компетентен орган на съответната държава, придружен с точен превод от заклет преводач на български.

НАП - Българи в чужбина

Заявление за връщане в страната 

Как да възстановя българското си гражданство след пребиваване в чужбина?

Необходимо е да се подаде лично молба към Министерството на правосъдието или в дипломатическото или консулското представителство в чужбина и трябва да бъде написана на български език. При подаването на молбата се провежда интервю по утвърден въпросник от министъра на правосъдието.

Министерство на правосъдието - Необходими документи

Мога ли да подам заявление за издаване на български лични документи в чужбина?

Всички български граждани, които живеят в чужбина, могат да се издават следните видове лични документи – лична карта, паспорт, свидетелство за управление на МПС и временен паспорт. Нужните документи за извършването на такъв вид услуги се подават в Консулската служба на посолството след предварително запазен час.

МВнР - Лични документи

МВнР - Издаване на паспорт

МВнР - Издаване на лична карта

МВнР - Подмяна на СУМПС

Признава ли ми се натрупания трудов стаж в чужбина в България?

Съгласно Кодекса на труда, за трудов стаж се счита и времето , през което е изпълнявана държавна служба или работа по трудово правоотношение.

Това може да бъде в държава, която е членка на Европейския съюз, в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство или в Швейцария. Този трудов стаж трябва да ви се признава от работодателя, при който сте на трудов договор.

БТВ Бизнес новините - Признава ли се в България трудов стаж, който е натрупан в чужбина?