Bulgaria wants you logo
Rotating arrow icon

Този профил е деактивиран.
Желаеш ли да активираш профила си отново?

Ще получиш имейл за активация

Работа в България?

CTeam

София

Главен счетоводител

Описание на длъжността

CTeam е компания за подбор на персонал, част от група компании, предлагащи широка гама от услуги в областта управление на човешкия капитал, комбинираща най-добрите международни практики и познаване на местния пазар.

За наш клиент, динамична и бързо развиваща се застрахователна компания, търсим да назначим отговорен и мотивиран професионалист на позиция: ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

Задължения:
• Организира, ръководи и контролира финансовата дейност и счетоводната отчетност на дружеството;
• Отговорност за данъчни въпроси и регулаторна отчетност;
• Следи за правилното и своевременно отразяване на стопанските операции и документооборота;
• Подпомага ръководството при изпълнение на плановете за повишаване ефективността и рентабилността;
• Отговаря за правилното и точно изпълнение на финансовите задължения на дружеството към бюджета и банките;
• Изготвя междинни и годишни финансови отчети;
• Ангажимент за активна работа с одитиращите дружества и одитния комитет;
• Извършва системно анализ на финансовото състояние и финансовите резултати и предлага мерки за подобряването им;
• Следи за изпълнението на договорите и изисква от съответните длъжностни лица тяхното спазване;
• Изготвя текущо справки за активи, пасиви и финансов резултат за нуждите на ръководството и управлението на дружеството;
• Участва в изготвянето на бюджети за приходи и разходи и парични потоци и следи за изпълнението им;
• Отговаря за спазване сроковете за погасяване задълженията на фирмата, за подаване на изискуемите справки и декларации, съгласно законовите и нормативни изисквания;
• Периодично кореспондира с банки, небанкови институции, свързани и несвързани лица относно отпуснати заеми от и на Дружеството, с оглед решаването на въпроси от информационен и финансов характер.

Изисквания за длъжността

• Опит като Главен счетоводител/Заместник Гл. Счетоводител в застрахователно дружество;
• Релевантен трудов опит – минимум 5 години;
• Висше Икономическо образование;
• Много добро познаване и прилагане на Директивата „Платежоспособност II“;
• Много добро познаване и прилагане на Данъчното и осигурително законодателство, Националните и Международни счетоводни стандарти;
• Отлична компютърна грамотност и опит в работата със специализиран финансово-счетоводен софтуер;
• Владеене на английски език – на работно ниво;
• Умение за ръководене на екип;
• Организационни умения.

Компанията предлага:
• Отлична работна среда;
• Работа в динамична и бързо развиваща се компания;
• Мотивиращи условия на труд.

Възможни услуги към потребителите /предимствата към всяка обява/:

Топ компании

Още компании