Bulgaria wants you logo
Работа в България?

Пощенска банка

Пощенска банка, с юридическо име "Юробанк България" АД, e четвъртата по активи банка в България, с широка клонова мрежа в цялата страна и значителна клиентска база от граждани, фирми и институции.

Пощенска банка има дългосрочен кредитен рейтинг BBB-, положителна перспектива, потвърден през юни 2020 г. от Българската агенция за кредитен рейтинг (БАКР).

Пощенска банка има почти 30-годишно присъствие сред лидерите на банковия пазар в България. Банката е водещ фактор в нововъведенията и формирането на тенденциите в банковия сектор в страната през последните години и е многократно награждавана за своите иновации. През 2019 г. Пощенска банка за втора поредна година беше отличена като най-добра в банкирането на дребно в България. Наградата беше спечелена от престижния конкурс World Finance Banking Awards, организиран от World Finance Magazine – авторитетно издание, което следи и анализира финансовата индустрия, международния бизнес и икономика. Отново през 2019 г. Пощенска банка получи престижна международна награда за осигуряването на отлично клиентско преживяване в банкирането (Excellence in Customer Centricity or Customer experience). Финансовата институция бе сред победителите в 12-те категории на оспорваното състезание The Retail Banking: Europe 2019 Awards, организирано от водещото европейско списание с фокус върху банкирането на дребно Retail Banker International.

Пощенка банка заема стратегическо място в банкирането на дребно и корпоративното банкиране в България. Тя е един от лидерите на пазара на кредитни и дебитни карти, жилищното и потребителско кредитиране, спестовните продукти, както и по отношение на продуктите за корпоративни клиенти – от малки фирми до големи международни компании с присъствие в страната.

Пощенска банка само за няколко години осъществи две успешни сделки като придоби и интегрира за рекордно кратко време първо Алфа Банк - клон България, а след това и Банка Пиреос България. Те са поредната стъпка за затвърждаването на  позицията ѝ на системна за пазара банка и за разширяването на клиентската ѝ база. Пощенска банка развива редица проекти, свързани със социална отговорност и устойчивото развитие на бизнеса и обществото.

Пощенска банка е член на Юробанк Груп. Юробанк Груп е динамична банкова организация, която оперира в шест страни, притежава общо активи в размер на 65.8 млрд. евро и 13 346 служители. Основана през 1990 г., Групата продължава динамичния си растеж със стабилни и решителни стъпки, фокусирайки се върху разнообразните нужди на своите клиенти.

2020-10-14 14:18:25 / София

Експерт Търговия с ценни книжа

Описание на длъжността

 • Следи и анализира финансовите пазари, като участва активно в подготовката на съответните пазарни стратегии на Банката и в прилагането им;
 • Следи за спазването на действащите външни и вътрешнобанкови нормативни актове;
 • Сключва сделки с ценни книжа – ДЦК, корпоративни облигации и акции приети за търговия от банката в рамките на утвърдените лимити;
 • Сключва сделки с деривативи във връзка с хеджиране портфейла от облигации на Банката;
 • Сключва сделки за сметка и от името на Банката на валутните и паричните пазари;
 • Следи валутните позиции на Банката;
 • Котира валутни курсове на други участници на валутния пазар;
 • Котира депозити и репо сделки на други финансови институции;
 • Изготвя отчети за извършената работа от секцията;

Изисквания за длъжността

 • Висше икономическо образование
 • Задълбочени познания в областта на финансовите пазари и инструменти, както и стаж в търговията с ценни книжа и/или валута не по-малко от 1 година
 • Задълбочено познаване на различните видове финансови инструменти;
 • Познаване в детайли на деривативните инструменти;
 • Задълбочено познаване на законодателството свързано с пазарите на финансови инструменти.
 • Отлично владеене на английски език – писмено и говоримо
 • Добри организационни умения
 • Аналитично мислене
 • Умения за работа в екип
 • Инициативност
 • Способност за работа в екип
 • Способност за работа под напрежение

Предлагаме Ви предизвикателна позиция в международна банка, възможност за дългосрочна кариера и професионално развитие, добро заплащане, интересна и динамична работа.

Възможни услуги към потребителите /предимствата към всяка обява/:

Топ компании

Още компании