News

< Back
14.09.2022

Може ли да се повиши заплата ни по време на отпуска?

Спрямо закона, за времето на платения годишен отпуск работодателят заплаща на работника или служителя възнаграждение, което се изчислява от полученото среднодневно брутно трудово възнаграждение за последния календарен месец, предхождащ ползването на отпуска, през който работникът или служителят е отработил най-малко 10 работни дни.

Какво се случва, когато заплата бъде увеличена в период, в който работещия е в отпуска, отговаря Тодор Капитанов - създателят на  www.mywork.bg - автоматизирана безплатна платформа за трудовоправни консултации и съвети в помощ на всички работещи граждани в България.

Когато към или след началната дата на платения отпуск на работника или служителя е увеличена основната му работна заплата за минал период, включващ и месеца, който е база за изчисляване на възнаграждението за платен отпуск, към възнаграждението за отпуска се заплаща добавка, изчислена с процента на увеличение на новото и предишното брутно трудово възнаграждение, определени по трудовото правоотношение.

https://www.istockphoto.com/photo/wooden-blocks-with-percentage-sign-and-arrow-up-financial-growth-interest-rate-and-gm1316707586-404363955?phrase=salary

Когато от определена дата са увеличени работните заплати, но работникът или служителят към тази дата или след нея е бил в платен отпуск, поради което увеличението не се е отразило в базата, от която се изчислява възнаграждението за платен отпуск, към възнаграждението за отпуска се заплаща добавка, изчислена с процента на увеличение на новото и предишното брутно трудово възнаграждение, определени по трудовото правоотношение.

Когато базата за изчисляване на възнаграждението за времето на платен годишен отпуск е месец, предхождащ ползването на отпуска, а работните заплати са увеличени в месец, който не е база за изчисляване и през който се ползва платен годишен отпуск, се заплаща добавка.

Условие за заплащане на добавката е работникът или служителят да е бил в платен отпуск към или след датата, от която е увеличена заплатата. Ако работникът или служителят е бил в платен отпуск преди датата, от която е увеличена заплатата, добавка не се заплаща.

Справка:

чл. 177, ал. 1 от Кодекса на труда

 чл. 21, ал. 1 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата (НСОРЗ)