Кой те иска?

бул. Цар Симеон Велики 107, Стара Загора

Община Стара Загора

Община Стара Загора е разположена в южна България, с площ от 1063,418 km 2 тя е 7-
ата по площ и 6-та по население община в страната. Стара Загора е един от най-
древните градове в Европа. Още през новокаменната епоха (VII-VI хилядолетие пр.Хр.)
благоприятните природо-географски условия стимулират възникването на първите
уседнали селища, свързани с развитието на земеделието и скотовъдството. Общината е
стратегически център в България и на Балканския полуостров. Благоприятното
транспортно-географско положение на община Стара Загора и в частност на град Стара
Загора е едно от важните предимства на общината и важен фактор за нейната
конкурентоспособност. През територията на Община Стара Загора преминават важни
главни пътища от републиканската пътна мрежа. Инфраструктурата е на добро ниво и
създава благоприятни условия за развитие на индустрията в региона. Чрез изграденият
автомобилен и ж.п. транспорт се осигуряват добри възможности за търговски контакти
със страните от Европа, Близкия и Среден Изток.

Със своите стопански, транспортно-комуникационни, управленски, научни, културно-
просветни, търговски, здравни и други дадености, оказва влияние както върху
динамиката и развитието на общината, така и върху цялостното развитие на област
Стара Загора и Южния централен район за планиране.

Общината Стара Загора е сред най- динамично развиващите се региони и по редица
показатели е на водещи позиции в страната. Условията на пазара на труда са
изключително благоприятни. Обемът на произведената продукция е висок и отрежда на
областта едно от водещите места в страната.

През 2020 година беше завършена Индустриална зона „Загоре“. Тя беше изградена чрез колаборация между Община Стара Загора и държавата. Реализирането
на Индустриалната зона ще има ключова роля за устойчивото развитие на целия
регион. Цялата площ на Зоната, в първия етап от нейното изграждане, е 115 хил.кв.м.,
разделена на 11 имота с площ между 4 и 15 хил.кв.м. Създадената Зона дава
възможност за създаване на нови работни места.

Оферти за работа