Bulgaria wants you logo
Rotating arrow icon

Този профил е деактивиран.
Желаеш ли да активираш профила си отново?

Ще получиш имейл за активация

Кой те иска?
бул. Цар Борис III 201, София
Отговорен работодател

Енергичност

Свързаност

Отговорност

 Електроенергиен системен оператор ЕАД (ЕСО) е независимият електропреносен оператор на България, ангажиран с управлението и развитието на електропреносната мрежа високо напрежение. С над 15 700 км. електропроводни линии и 298 подстанции ЕСО имаме стратегическа роля за изпълнение на националните цели в енергийния сектор.

Ние осигуряваме преноса на електричеството от производителите до потребителите и гарантираме връзката на нашата електроенергийна система с останалата част на Европа.

Визионерски и експертно развиваме компанията в четири основни направления: модернизация и дигитализация, иновации, киберсигурност и развитие на човешкия капитал.

Активно търсим и въвеждаме иновативни проекти и решения за надеждно управление на електропреносната система – от чисто инвестиционни, като модернизация и разширение на електропреносната мрежа и нейното управление, през проекти за подобряване на енергийната ефективност и опазване на околната среда, развитие на пазара на електроенергия, подобряване на киберсигурността, прилагане на европейското законодателство, осигуряване на безопасни условия на труд, обучение и квалификация, стажантски програми и привличане на млади професионалисти до участие в европейски научноизследователски проекти и развитие на иновативни продукти и услуги не само за електропреносната мрежа, но и за енергийния сектор като цяло. 

Нашите близо 4000 високо квалифицирани служители в цялата страна се грижат за експлоатацията и поддръжката на всички съоръжения и допринасят с отговорност и професионализъм за модерното развитие на българската електропреносна система.

Създаваме среда, в която всеки служител да се чувства приет, уважаван и удовлетворен от приложения опит. Поставяйки нашите служители на първо място, създадохме общност, в която съвместно градим конкурентноспособно дружество, допринасящо добавена стойност за нашите клиенти, партньори и обществото. Изграждаме силни екипи със стремеж към високи резултати и устойчив успех.

Ние сме твърдо убедени, че за успешното бъдеще на нашата компания се нуждаем от добре квалифицирани хора с творчески идеи и инициатива, за да можем заедно да гарантираме сигурността на електроенергийната система на България.

Стажантската ни програма е инициатива, насочена към осигуряване на ценен практически опит и възможност за кариерно развитие на младите специалисти в напредничава компания от сектора на енергетиката. Нашите стажанти получават достъп до най-добрите практики в енергетиката, менторство от доказали се професионалисти, възнаграждение за положения труд по време на обучението, възможност за кариерно развитие в дружеството, както и шанс за подкрепа от стипендиантската програма на Електроенергийния системен оператор.

По време на стажантската програма ще преминете през процесите по преноса на електроенергия, управлението и експлоатацията на електроенергийната система в България. Ще ви запознаем с всички новости в електроенергетиката. Ще посетите и опознаете различни електроенергийни съоръжения.

Нашата цел е да ви помогнем да направите своя избор за вашето бъдещото професионално развитие.

Ще ви разкрием тайните на професията на енергетика.