Новини

< Назад
19.04.2021

Официални правила и политика за поверителност на кампанията „Искаш ли видео cv“ на Bulgaria Wants You

Искаш ли видео CV? Регистрирай се на bulgariawantsyou.com

ЧАСТ I
ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

1. Организатор
1.1. Кампанията „Искаш ли видео CV“, наричана по-долу за краткост „Кампанията“, се организира и осъществява от „Ди Ен Ей Медиа“ АД (наричано по-долу за краткост „Организатор“). Организаторът е и администратор на личните данни, които се предоставят от участниците в хода на Кампанията.
1.2. Официалните правила („Правилата“) са публикувани на следната интернет страница: www.bulgariawantsyou.com. Правилата ще са достъпни на посочената интернет страница през целия период на Кампанията по начин, който позволява тяхното достъпване, съхраняване и възпроизвеждане.
1.3. Настоящите Правила са задължителни за всички участници в Кампанията. С участието си в Кампанията участниците се обвързват с Правилата и се съгласяват да ги спазват. Организаторът си запазва правото едностранно да допълва или изменя Правилата, като допълненията или измененията влизат в сила след публикуването им на следната интернет страница: www.bulgariawantsyou.com . Участниците поемат задължение да следят актуалната им версия към момента на регистрацията си за участие в Кампанията.
2. Период и място на провеждане на Кампанията
2.1. Кампанията стартира на 19.04.2021 г. и продължава до 31.08.2021 г. (включително).
3. Право на участие
3.1. В тази Кампания право на участие има всяко дееспособно физическо лице, навършило 18-годишна възраст към датата на регистрацията си за участие в Кампанията, което пребивава на територията на Република България. В настоящата Кампания не могат да участват лица, работещи за Организатора, техни съпрузи, както и техни роднини, в това число деца, родители, братя или сестри.
4. Начин за провеждане на Кампанията
4.1. За да участва в Кампанията, всеки участник трябва да изпълни следните стъпки:

Стъпка 1: Ако няма създаден профил в платформата, да се регистрира в сайта на Bulgaria Wants You (www.bulgariawantsyou.com) като попълни всички задължителни полета и маркира необходимите съгласия;
Стъпка 2: Да влезе в своя профил в сайта на платформата, да качи видео файл (в някой от следните формати: .mp4, .m4a, .m4v, .f4v, .f4a, .m4b, .m4r, .f4b, .mov, .avi, .mpg, .mpeg, .wmv, .wma, .webm, .flv, .ogg, .oga, .ogv, .ogx, .3gp, .3gp2, .3g2, .3gpp, .3gpp2, .LXF, .GXF, .ts, в размер до 300MB), да направи потвърждение (чрез чек-бокс), че е съгласен с Правилата на Кампанията;
4.2. Видео файлът трябва да има следното съдържание:
• да включва в кадър само участника в Кампанията;
участникът да представя себе си, своя професионален/образователен опит и в коя сфера желае да се развива;
• да бъде с продължителност до 30 секунди;
• да отговаря на общоприетите морални норми;
• да не рекламира продукт или услуга по какъвто и да е било начин,
• да не съдържа обидни послания от всякакво естество, да не отправя политически послания.
4.3. Качените видеа подлежат на проверка за съответствие с изискванията на настоящите Правила. При констатирани несъответствия съответното видео се счита за невалидно и няма право на участие в Кампанията.
4.4. Единният идентификатор на всеки участник в Кампанията е неговият имейл адрес. Едно физическо лице има право да участва само с един имейл адрес.
5. Награди и теглене на печелившите
5.1. Наградите в Кампанията са:
5.1.1. Професионално заснемане на видео CV (видео визитка до 2 минути на стойност 500 лева) – общо 2 /два/ броя. 
5.2. Теглене на печелившите:
5.2.1. Един участник има право да спечели една награда с едно коректно изпратено видео, съответстващо на условията, за периода на Кампанията.
5.2.2. ТЕГЛЕНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ: тегленето на печелившите ще се извършва всеки месец в рамките на периода на провеждане на Кампанията от три-членно жури, измежду всички регистрирани участници, отговарящи на условията на настоящите Правила.
5.2.3. В тегленето на печелившите участват всички регистрирани потребители, които отговарят на условията на Кампанията. Печелившите участници ще бъдат известени индивидуално чрез имейл, предоставен от тях. В имейла ще се съдържа линк към контактна форма на Изпълнителя, в която печелившите участници, в срок от 5 работни дни, ще трябва да посочат: имена и телефон за контакт. Печеливш участник, който не е предоставил в посочения срок необходимите данни, губи правото си на награда.
5.2.4. Освен печелившите участници, ще бъдат изтеглени и 5 /пет/ резерви. В случай че спечелил участник е изпратил невалидно видео; или Изпълнителят не е получил данните на печелившия участник в посочения в т. 5.2.3. петдневен срок; или участникът не е намерен на предоставения телефонен номер; или спечелилият откаже наградата, или по каквато и да е друга причина участието на спечелил участник в Кампанията бъде прекратено, Изпълнителят ще се свърже по посочения в предходната точка начин, с първия по ред резервен печеливш, чието видео отговаря на изискванията на настоящите Правила. Изтегленият резервен печеливш, в срок до 5 дни, считано от уведомяването му по посочения в т. 5.2.3. начин, трябва да изпрати на Изпълнителя необходимите данни за контакт: имена и телефон за връзка. Участник, изтеглен за резервен печеливш, който не е предоставил в посочения срок необходимите данни за получаване на наградата, губи правото си на награда.
5.2.5. Печелившите следва да попълнят Декларация – съгласие за обработване на личните им данни във връзка със създаване на аудио-визуално произведение и съобразно Политиката за поверителност.
5.2.6. Наградата се получава само от лицето, изтеглено за печеливш. Не се допуска получаването на наградата от друго лице.
5.2.7. Спечелилите заснемане на професионално видео CV ще бъдат допълнително информирани от Организатора за локацията, деня и часа на снимачния процес. Организаторът не поема разходи за транспорт и настаняване. Ако печелившият участник не се появи в уговорените локация, ден и час, за да се възползва от наградата, същият губи право да получи наградата.
6. Авторски права
6.1. Организаторът е собственик на правата върху заснетия материал, като същият дава право на спечелилия участник да използва видео визитката за свои нужди и цели, независими от Кампанията. Печелившите следва да попълнят Декларация за отстъпване на авторски права.
7. Ограничения на отговорността. Дисквалификация на участник
7.1. Организаторът не гарантира, че достъпът до интернет страницата на Кампанията www.bulgariawantsyou.com и възможността за участие в Кампанията ще бъде непрекъснат, навременен, сигурен и свободен от грешки. Организаторът не носи отговорност за загуба на съхранявана информация, поради извънредни и непредвидими системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с регистрацията и участието в Кампанията.
7.2. Организаторът не носи отговорност за невъзможност за регистрация и участие в Кампанията поради настъпване на обстоятелства извън неговия контрол като: случайни събития, проблеми в локалната мрежа или глобалната мрежа (Интернет), услуги на свързаност, предоставяни от трети лица, както и всякакви други услуги извън контрола на Организатора. Също така, Организаторът не носи отговорност за некоректни данни, предоставени от участниците, вкл. при предоставяне на данни на трети лица без правно основание.
7.3. Организаторът на Кампанията не носи отговорност за предявени претенции, свързани с правото на собственост върху печелившото видео, както и спорове, свързани с евентуални разходи, направени от участниците във връзка с Кампанията.
7.4. Организаторът не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват нормалната реализация на Кампанията или заснемането на видео визитките.
7.5. Организаторът не носи отговорност за загуби, травми, повреди или вреди, нанесени на участник или негово имущество по време на, във връзка с или по повод участието му в настоящата Кампания, които не са пряка и непосредствена последица от това участие, освен при умисъл или груба небрежност от страна на Организатора.
7.6. Организаторът не носи отговорност и не дължи обезщетение на лица, чието видео е използвано от друго лице, независимо дали лицето е дало или не съгласие за това.
7.7. Всички срокове по настоящите Правила, отнасящи се до Организатора, са предвидени с информативна цел и в този смисъл са инструктивни. Неспазването им от Организатора не е основание за ангажиране на негова отговорност.
7.8. Забранени са действия от страна на участници в Кампанията, с които се цели повишаване вероятността за спечелване на награда посредством използване на средства или методи, различни или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Правила, включително, но не само действия, които променят механизма за участие в Кампанията или увеличават шансовете за печалба на някой участник, извън описания механизъм в настоящите Правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при разпределението на наградите, Организаторът си запазва правото да дисквалифицира съответния/ите участник/ици и да го/ги лиши от правото да получи/получат награда/и.
7.9. Участници, които нарушават по какъвто и да било начин Правилата на Кампанията, се дисквалифицират без допълнително уведомление, като губят правото на спечелена награда, в случай че са имали право на такава.
8. Прекратяване на Кампанията
8.1. Организаторът има неотменимото едностранно право да прекрати Кампанията по всяко време, в случай на материални злоупотреби, на нарушаване на Правилата или при появата на събитие, представляващо непреодолима сила, съгласно действащото законодателство, като в тези случаи не се дължи компенсация на участниците. В тези случаи, прекратяването на Кампанията се обявява на www.bulgariawantsyou.com, с което участието на лицата се прекратява автоматично.
9. Защита на личните данни
9.1. Организаторът на Кампанията е администратор на личните данни, които се предоставят при участие в Кампанията.
9.2. С поставянето на „тикче“ в чек-бокса, че е запознат с Правилата от съответния участник в Кампанията се счита, че същият е информиран как личните му данни ще бъдат събирани, обработвани, използвани, съхранявани и унищожавани за целите на Кампанията.
9.3. Организаторът се задължава да спазва разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 относно защита на личните данни, на Закона за защита на личните данни и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, както и съответните си вътрешни правила и политики в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679, както и да използват предоставените от участниците лични данни само за целите, посочени в настоящите Правила.
9.4. Целите за събирането, обработването, използване и съхраняването на личните данни са определени в Политиката за поверителност за конкретната Кампания и предоставени на участниците при регистрация.
9.5. Повече информация относно вида на личните данни, които Организаторът събира, обработва, използва и съхранява за участниците, целите, основанията, начините им на обработване, случаите, в които е възможно споделяне на личните данни с трети страни, както и правата на участниците по отношение на обработването на личните им данни, участниците могат да получат като се запознаят с Политика за поверителност, публикувана на www.bulgariawantsyou.com
9.6. В случай на възникнали въпроси относно събирането, обработването, използването, съхраняването, унищожаването и оттеглянето на съгласие за обработване на личните им данни, участниците могат да се обърнат към длъжностното лице по защита на личните данни на Организатора, чрез следните координати: dpo@bulgariawantsyou.com
9.7. Участниците също така имат право на жалба пред Комисия за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, www.cpdp.bg или на електронна поща: kzld@cpdp.bg.
10. Разни
10.1. Евентуалните правни спорове, които биха могли да възникват между Организатора и участниците в Кампанията се разрешават по взаимно съгласие, а в случай че това се окаже невъзможно, страните имат право да отнесат спора до съответните компетентни органи.
10.2. В рекламните материали за Кампанията, Организаторът информира лицата относно местата, на които те могат да се запознаят с пълните правила за участие в Кампанията. С участието си в Кампанията участниците се обвързват с гореописаните Правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете, посочени в тях.

ЧАСТ II
ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Кой е администратор на данните?
Администратор на данните в „ИСКАШ ЛИ ВИДЕО CV“ НА BULGARIA WANTS YOU кампания е „ДИ ЕН ЕЙ МЕДИА" АД, ЕИК: 205882707, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. "Граф Игнатиев" № 11, ет. 1, ап. 3, с електронен адрес: office@bulgariawantsyou.com 
Данните за контакт с определеното Длъжностно лице по защита на данните са: dpo@bulgariawantsyou.com

Какви Ваши лични данни обработваме?
При първоначална регистрация обработваме Ваши лични данни, свързани със създаването на профил в платформата на www.bulgariawantsyou.com, а именно: имена, електронен адрес, образование, гражданство, местожителство.

С качването на видео файл и взимане участие в кампанията, ние ще обработим и лични данни, свързани с изображения и гласови данни, използвани в клиповете, представляващи аудио-визуално произведение.

Администраторът на данни не събира и не обработва чувствителни лични данни. В тази връзка, не споделяйте такива с качваните видео файлове.

На какво основание обработваме Вашите лични данни?
Можем да обработваме Вашите лични данни алтернативно, въз основа на някое от по-долу изброените основания, а именно:
● Вашето недвусмислено съгласие да обработваме личните Ви данни, изразено чрез конкретни действия по приемане и доброволно попълване на регистрационната форма за участие в кампанията;
● Легитимният ни интерес да установяваме, упражняваме и защитаваме нашите права във връзка с потенциален или възникнал спор;
● Изпълнение на законово задължение – във връзка с данъчно или друго законодателство.

За какви цели ще използваме Вашите данни?
Вашите лични данни са ни необходими, за да можем:
● За регистрация и взимане участие в промоционалната кампания;
● Ефективно да проведем и да администрираме кампанията;
● комуникираме, вкл. да се свържем с Вас, за да Ви уведомим, че сте печеливш
● да Ви осигурим наградата, ако сте сред печелившите;
● да изпълним свои нормативни задължения;
Личните данни, които събираме от Вас ще бъдат използвани единствено за целите, за които е обявено, че се събират.

Кой има достъп до Вашата информация?

За да можем да Ви предложим единствено качествени услуги, ние възлагаме някои дейности на външни доставчици, които притежават богат опит, но при спазване на законовите изисквания. Трети страни, на които разкриваме лични данни могат да бъдат частни организации или държавни органи. При разкриване на данни на държавни органи, ние изпълняваме наши законови задължения.

Трети страни, с които е възможно да споделяме информация са:
● Софтуерни компании, които отговарят за поддръжката на уебсайта и/или негови отделни функционалности;
● Държавни или общински органи или други организации с публични функции, които могат да получат информация въз основа на законови правомощия да изискват и получават такава информация, както и други държавни органи в предвидените от закона случаи, във връзка с изпълнение на законови задължения или във връзка със съдебни производства.
Отношенията ни с доставчиците на услуги се уреждат с договор, в който изрично уреждаме техническите и организационните мерки за сигурност, които доставчикът се задължава да предприеме.

За какъв срок съхраняваме Вашите лични данни?

Личните Ви данни на печелившите участници ще бъдат съхранявани за срока, който е необходим, за изпълнение на целите описани по-горе. Срокът за съхранение на данните на непечелившите участници е до 6 /шест/ месеца от приключването на кампанията. Данните на печелившите участници се съхраняват по-дълго във връзка с естеството на наградата и допълнително даденото съгласие от тях. Въпреки това, срокът може да бъде удължен, ако закон изисква това от нас или в случай на съдебен или друг вид спор – в този случай, е възможно да запазим личните Ви данни до окончателното му решаване.

Сигурността на Вашите данни е важна за нас. Когато ни предоставите данни, ние ще предприемем всички необходими стъпки и ще полагаме максимални усилия, за да гарантираме, че те се обработват по сигурен начин в нашите системи.

Вашите права по отношение на личните Ви данни

Вие можете да упражните всички предвидени в законодателството право, свързани с личните данни, а именно:
● да достъпите Вашите лични данни, които администраторът обработва, и да получите копие от тях;
● личните Ви данни да бъдат коригирани при неточност или когато данните са непълни;
● да поискате данните Ви да бъдат заличени, когато са налице условията за това;
● в определените от закона случаи да изискате обработката на личните Ви данни да бъде ограничена;
● в определените от закона случаи да направите възражение срещу обработването на Вашите лични данни;
● да упражните правото си на преносимост на данните и да поискате данните Ви да бъдат предоставени в структуриран, широко употребяван и машинно-четим формат;
● когато обработването се извършва на основание Вашето съгласие, да оттеглите даденото съгласие по всяко време и без заплащането на каквито и да е такси
● да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни
● да оттеглите даденото от Вас съгласие, когато обработването на личните Ви данни се основава на съгласие.
Може да упражните Вашите права, като се свържете с нас на dpo@bulgariawantsyou.com. Ние ще отговорим на Вашето искане в най-кратък възможен срок, обичайно не по-късно от 30 дни от неговото получаване и Вашето идентифициране.
Също така имате право да подадете жалба до Комисия за зашита на личните данни, когато са налице съответните предпоставки за това.

Как да се свържете с нас?

В случай, че настоящата политика не отговори на Вашите въпроси или имате друго запитване, молим да се свържете с нас директно. Можете да го направите на dpo@bulgariawantsyou.com