Новини

< Назад
13.11.2022

Колко се плаща при изпълнение на обществени и други задължения?

В Кодекса на труда са предвидени изрично няколко случая, при които работникът или служителят изпълнява граждански или обществени задължения, които са извън неговите задължения по трудовото правоотношение. Тяхното изпълнение обикновено съвпада с работното му време, поради което се налага да отсъства от работа. За тези дни съгласно, работникът или служителят има право на отпуск от работодателя и работодателят е длъжен да го освобождава от изпълнението на трудовите му задължения. Какво заплащане се дължи на работещия при тези ситуации, отговаря Тодор Капитанов - създателят на  www.mywork.bg - автоматизирана безплатна платформа за трудовоправни консултации и съвети в помощ на всички работещи граждани в България.

Граждански или обществени задължения по смисъла на Кодекса на труда са:

  • за явяване в органите на съдебната власт или в други държавни органи
  • за участие в заседание като член на представителен държавен орган
  • за участие в съдебно заседание като съдебен заседател по наказателни дела
  • за участие в заседание като член на специален орган за преговори, като член на европейски работнически съвет или на представителен орган в европейско търговско или кооперативно дружество.

Отпуските за тези дейности се използват независимо от платения годишен отпуск, от неплатения годишен отпуск.  За ползването им не се изисква наличието на определен предварителен трудов стаж.

Заплащането на тези отпуски е различно в зависимост от законовото основание и вида на отпуска, който се предоставя за него.

Когато работникът или служителят е призован от орган на съдебната власт или от друг държавен орган, се заплаща според процесуалното качество, в което работникът или служителят е призован за явяване. Ако е призован в качеството на страна, то не се дължи възнаграждение. Ако е призован като вещо лице – му се дължи възнаграждение от страната по спора, която е поискала експертизата, или за сметка на бюджета на съдебната власт. Ако е призован като свидетел - му се дължи възнаграждение, което се определя от съда - за сметка на страната по спора, която е поискала призоваването му, а когато свидетелят е призован от съда - възнаграждението му се определя от съда и е за сметка на бюджета на съдебната власт.

За участие в заседание като член на представителен държавен орган възнаграждението се определя в Закона за местното самоуправление и местната администрация.

Възнаграждението на съдебните заседатели е уредено в Наредба № 1 от 03.02.2011 г. за съдебните заседатели.

Възнаграждението на работниците и служителите за участие в заседанията на специалния орган за преговори, като член на Европейския работнически съвет или на представителен орган в европейско търговско или кооперативно дружество се изплаща от работодателя по реда за определяне на възнаграждението за ползването на платения годишен отпуск.

Справка:

чл. 157 от Кодекса на труда

В Кодекса на труда са предвидени изрично няколко случая, при които работникът или служителят изпълнява граждански или обществени задължения, които са извън неговите задължения по трудовото правоотношение. Тяхното изпълнение обикновено съвпада с работното му време, поради което се налага да отсъства от работа. За тези дни съгласно, работникът или служителят има право на отпуск от работодателя и работодателят е длъжен да го освобождава от изпълнението на трудовите му задължения. Какво заплащане се дължи на работещия при тези ситуации, отговаря Тодор Капитанов - създателят на  www.mywork.bg - автоматизирана безплатна платформа за трудовоправни консултации и съвети в помощ на всички работещи граждани в България.Граждански или обществени задължения по смисъла на Кодекса на труда са:за явяване в органите на съдебната власт или в други държавни организа участие в заседание като член на представителен държавен органза участие в съдебно заседание като съдебен заседател по наказателни делаза участие в заседание като член на специален орган за преговори, като член на европейски работнически съвет или на представителен орган в европейско търговско или кооперативно дружество.Отпуските за тези дейности се използват независимо от платения годишен отпуск, от неплатения годишен отпуск.  За ползването им не се изисква наличието на определен предварителен трудов стаж.Заплащането на тези отпуски е различно в зависимост от законовото основание и вида на отпуска, който се предоставя за него.Когато работникът или служителят е призован от орган на съдебната власт или от друг държавен орган, се заплаща според процесуалното качество, в което работникът или служителят е призован за явяване. Ако е призован в качеството на страна, то не се дължи възнаграждение. Ако е призован като вещо лице – му се дължи възнаграждение от страната по спора, която е поискала експертизата, или за сметка на бюджета на съдебната власт. Ако е призован като свидетел - му се дължи възнаграждение, което се определя от съда - за сметка на страната по спора, която е поискала призоваването му, а когато свидетелят е призован от съда - възнаграждението му се определя от съда и е за сметка на бюджета на съдебната власт.За участие в заседание като член на представителен държавен орган възнаграждението се определя в Закона за местното самоуправление и местната администрация.Възнаграждението на съдебните заседатели е уредено в Наредба № 1 от 03.02.2011 г. за съдебните заседатели.Възнаграждението на работниците и служителите за участие в заседанията на специалния орган за преговори, като член на Европейския работнически съвет или на представителен орган в европейско търговско или кооперативно дружество се изплаща от работодателя по реда за определяне на възнаграждението за ползването на платения годишен отпуск.Справка:чл. 157 от Кодекса на труда